مطالعه توصیفی دیگری توسط فیپس و همکاران 2011 در بیمارستان کودکان و نوزادان رین باو در ایالت کلولند آمریکا انجام شده است. نوزادان در دو گروه (رگ گیری با استفاده از مشخص کننده رگ) و گروه کنترل (رگ گیری بدون استفاده از مشخص کننده رگ) قرار گرفتند و میزان موفقیت در رگ گیری بعد از سه بار تلاش اندازه گیری گردید. نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از مشخص کننده ورید می تواند در صد موفقیت در رگ گیری از نوزادان را به نحو چشم گیری افزایش دهد واین افزایش در نوزادان ترم و با سن بیشتر که عروق آنها با چشم غیر مسلح کمتر دیده می شود بیشتر مشهود است (13).
مطالعه دیگری توسط عزیز زاده روشن و همکاران (1392) با عنوان مقایسه اثر ساکارز ، شیر مادر و کرم املا بر درد حاد ناشی از خونگیری در نوزادان رسیده در بیمارستان امیر کلا بابل انجام شده است. و در 4 گروه شاهد ، ساکارز ، شیر مادر وکرم املا و به روش تصادفی ساده تقسیم بندی شدند و میانگین امتیاز درد، گریه نوزادان و مدت زمان گریه و شاخص های فیزیولوژیکی (ضربان قلب،تعداد تنفس و میزان اشباعع هموگلوبین از اکسیژن در خون محیطی ) ابتدا و 5 دقیقه بعد از خونگیری اندازه گیری گردید.نتایج مطالعه نشان داد شاخص درد نوزادان در گروه ساکارز کمتر از گروه شیر مادر و گروه شیر مادر کمتر از کرم املا وگروه کرم املا کمتر از گروه شاهد می باشد.در مورد شاخص های فیزیولوژیکی اختلاف معنی داری در تعداد تنفس گروه ساکارز با گروه شاهد مشاهده شده است و در موارد مدت زمان گریه ، تعداد ضربان قلب و اشباع هموگلوبین از اکسیژن تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشده است. نتایج کلی مطالعه نشان داده است که محلول ساکارز باعث کاهش درد نوزادان و کاهش تعداد تنفس به هنگام خونگیری از نوزادان می گردد(14).همچنین مطالعات دیگری در مورد روش های مختلف تسکین غیر دارویی درد نوزادان مانند تماس فیزیکی،محدود سازی اندام ها ،استفاده از شیر مادر و مواد قندی انجام شده است که نشانگر تاثیر مثبت آنها بر کاهش درد نوزادان به هنگام انجام مراقبت های دردناک می گردد(12, 14-17).
اهداف طرح

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف) هدف کلی طرح:
تعیین ارتباط بین آگاهی وعملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392
ب) اهداف اختصاصی طرح:
1. تعیین میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در مورد رگ گیری از نوزاد
2. تعیین نمره عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در مورد رگ گیری از نوزاد
3. تعیین ارتباط بین میزان آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در مورد رگ گیری از نوزاد

ج) اهداف فرعی:
1. تعیین ارتباط بین مشخصات فردی و اجتماعی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان با میزان آگاهی آنان در مورد رگ گیری از نوزاد
2. تعیین ارتباط بین مشخصات فردی و اجتماعی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان با نمره عملکرد آنان در مورد رگ گیری ازنوزاد
د) اهداف کاربردی طرح :
نتایج این مطالعه می تواند وضعیت موجود در خصوص میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری را مشخص کرده و بر اساس نتایج این مطالعه می توان به برنامه ریزی های آموزشی مناسب و سیاستگذاری های لازم در این خصوص پرداخت.
پیش فرض های پژوهش :
1- آگاهی پرستاران در مورد رگ گیری قابل سنجش و اندازه گیری است.
2- عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان قابل سنجش و اندازه گیری است.
3- بین میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخشهای نوزادان با میزان عملکرد آنان ارتباط وجود دارد.
4- بین مشخصات فردی پرستاران شاغل در بخشهای نوزادان و میزان آگاهی آنان ارتباط وجود دارد.
5- بین مشخصات فردی پرستاران شاغل در بخشهای نوزادان و میزان عملکرد آنان ارتباط وجود دارد.
سوالات پژوهش:‌
1. میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخشهای نوزادان در مورد رگ گیری از نوزادان چقدر است؟
2. عملکرد پرستاران شاغل در بخشهای نوزادان در مورد رگ گیری از نوزادان چگونه است؟
تعریف واژه های اختصاصی:
آگاهی:
تعریف نظری: درک و اطلاعات کسب شده بر اثر آموزش و تجربه را آگاهی می گویند .آگاهی وضعیتی است که دیدگاه هایی ایجاد می کند که می تواند پاسخ های موثر و مناسب با پیامد های مراقبت سلامت فراهم نماید (18).
تعریف عملی: منظور از آگاهی دراین پژوهش اطلاعات پرستاران بخشهای نوزادان و NICU مراکز درمانی شهرستان تبریز در مورد رگ گیری از نوزادان است که با استفاده از پرسشنامه طراحی شده از کتاب مرجع مراقبت های ویژه نوزادان با روش استاندارد سنجیده شد.این آزمون حاوی 15سوال 4 گزینه ای می باشد که هر سوال دارای یک پاسخ صحیح بوده و نمره 1 به آن تعلق گرفته و بقیه پاسخ ها نادرست محسوب شده و نمره صفر دریافت کردند و مجموع نمرات پرسشنامه بین صفر تا 15 می باشد.
رگ گیری:
تعریف نظری: پروسیجری است که طی آن سوراخ کردن ورید جهت تعبیه کاتتر وریدی و یا دستیابی به خون وریدی جهت بررسی های آزمایشگاهی انجام می گیرد(19).
تعریف عملی: در این مطالعه منظور از رگ گیری اقداماتی است که قبل ،حین و بعد از پروسیجر رگ گیری به هنگام مراقبت از نوزادان انجام می گیرد.
عملکرد:
تعریف نظری: نحوه اجرای یک فعالیت را عملکرد می گویند.عملکرد نحوه اجرای یک فعالیت پرستاری است که ارتباط بین پرستار و بیمار،عقاید،نحوه انجام مراقبت وطبیعت پرستاری در آن نمایان می شود (18).
تعریف عملی عملکرد در مورد رگ گیری: منظور از عملکرد در این مطالعه عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان و NICU در مورد رگ گیری از نوزادان می باشد که با استفاده از چک لیست مشاهده ای میزان تطابق عملکرد پرستاران در رابطه با رگ گیری با معیارهای استاندارد مورد سنجش قرار گرفت. چک لیست تدوین شده حاوی52 سوال با الگوی 4 گزینه ای بوده و گزینه های آن بر طیفی از (رعایت کامل، ناقص، انجام نشد، موردی ندارد ) قرار داشتند. برای هر کدام از انجام صحیح نمره 2 ،انجام ناقص نمره 1 و برای انجام نمی شود نمره صفر و به مواردی که در پروسیجر مورد نظر وجود نداشت، نمرهای تعلق نگرفت.جهت جلوگیری از افت نمره در محاسبات آماری نمره دهی ، به نسبت تعداد آیتم های مورد مشاهده محاسبه گردید و به جای گزینه های (موردی ندارد) در هر حیطه، نمره متوسط هر فرد در آن حیطه مورد نظر برحسب آیتم های مورد مشاهده ، داده شد. نمرات این چک لیست بین 0 تا 104 بود.
پرستار:
تعریف نظری: فردی است که برای انجام امور مربوط به پرستاری تعلیمات کافی دیده و با استفاده از دانش، مهارت و کارآیی خود وظایف مراقبت از بیمار را انجام می دهد.
تعریف عملی: در این مطالعه منظور از پرستار، کلیه پرستاران با مدرک کارشناسی و بالاتر شاغل در بخش های نوزادان و NICU مراکز آموزشی و درمانی تبریز می باشند.
بخشهای نوزادان:
تعریف نظری : بخش ویژه ای است که جهت مراقبت از نوزادان بیمار یا نارس مورد استفاده قرار می گیرد(19).
تعریف عملی: در این مطالعه منظور از بخشهای نوزادان، بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز شهرستان تبریز می باشد.
چهارچوب پنداشتی
چهار چوب پنداشتی این پژوهش، مفهوم کلی رگ گیری از نوزادان می باشد، که در قالب آن بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران درمورد رگ گیری از نوزادان در سطح بیمارستان های دولتی شهر تبریز انجام شده است.
نوزادان بستری در صد بالایی از تخت های بستری بیمارستان ها را تشکیل می دهند و حدود 10 درصد نوزادان زنده متولد شده را شامل می شوند.نوزادان بستری تحت پروسیجر های متعدد قرار می گیرند که مهمترین و معمول ترین آنها رگ گیری است.سالیانه بیش از 450 میلیون مورد رگ گیری بر روی 150 میلیون بیمار انجام می شود(1).بیش از 80در صد از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان تحت رگ گیری و درمان وریدی قرار می گیرند و حدود نیمی از آنها در معرض عوارض آن قرار دارند رگ رگ گیری پروسیجری است که طی آن جهت قرار دادن کانولای پلاستیکی داخل وریدی، پوست. سوراخ می گردد و هدف آن تجویز داروها، مایعات ، فراورده های خونی و تغذیه وریدی است (2, 3). متوسط تعداد رگ گیری در طول مدت بستری برای هر نوزاد بستری 8/3 مورد و میزان موارد شکست در هر پروسیجر حدود 40-30در صد برآورد شده است (17).
رگ گیری مهمترین پروسیجردرمانی در بین بیماران بستری است ودر اغلب موارد ناجی بیماران می باشد و در عین حال یکی از موضوعات چالش برانگیز وبسیار مهم مراقبت از نوزادان می باشد و می تواند منجر به ایجاد آسیب و استرس در بیماران و پرستاران گردد. رگ گیری عوارض متعدد دارد که شامل ایجاد درد، آسیب به اعصاب ، شریانها واندام ها، اتلاف خون، جایگذاری نابجا در شریان، ایجاد نکروز در پوست و اندام ها، هماتوم،آنمی و اختلال در خونرسانی اندام ها می باشد. جهت رگ گیری درنوزادان از تمامی عروق قابل رویت می توان استفاده نمود ولی به علت احتمال آسیب به شریان ها، اعصاب و سایر ارگان ها نباید به صورت عمیق و شانسی اقدام نمود. جهت رگ گیری به علت سهولت دسترسی،معمولا از عروق سطحی استفاده می گردد و عدم دقت کافی در انتخاب عروق می تواند باعث افزایش احتمال عدم موفقیت، افزایش ناراحتی بیمار، خطرآسیب و عفونت و همچنین ایجاد استرس در پرسنل درمانی گردد. اما انتخاب صحیح وضعیت برای نوزاد و پرستار ،انتخاب محل مناسب وانجام تکنیک های گشاد و برجسته سازی عروق ، می تواند منجر به افزایش احتمال موفقیت در رگ گیری گردد (5, 20).
رگ گیری به دلیل ماهیت تهاجمی خویش می تواند منجر به بروز عوارضی چون فلبیت عروق ، وارد شدن آسیب به اندوتلیوم عروق، نشت خارج عروقی 2 گردد. این عوارض به نوبه خود ممکن است منجر به عوارض خطرناکی چون نکروز پوست، سندرم کمپارتمان و ایجاد بدشکلی تاخیری در اندام ها گردد. فلبیت عروق می تواند ناشی از عوامل شیمیایی یا مکانیکی باشد و موجب بروز ترومبوز های تاخیری گردد. به علت آسیب اندوتلیوم عروق توسط دیواره کانولا ، مواد تزریقی و کولونیزاسیون میکروبی، التهاب و عفونت در مسیر رگ ناشی از ، از بین رفتن یکپارچگی پوست به هنگام رگ گیری و تکثیر عوامل میکروبی در مسیر رگ ، ایجاد باکتریمی و سیپسیس ناشی از ورود عوامل عفونی از طریق کانولا به سیستم گردش خون گردد. هرکدام از عوارض فوق می توانند اثرات چشمگیری بر سلامت بیمار داشته باشند و موجب تاخیر در درمان وطولانی شدن مدت بستری در بیمارستان گردند. بسیاری از عوارض رگ گیری تا حدودی قابل پیشگیری هستند. عوامل خطر متعددی در فرایند بروز عوارض ناشی از رگ گیری دخیل هستند که عبارتند از : عوامل وابسته به مراقبین(تجربه ،مهارت و اعمال روش صحیح و استاندارد)، عوامل وابسته به دارو (داروهای با پی اچ3 پایین یا بالا وهیپراسمولار) وعوامل وابسته به نوع کاتتر(جنس و سایز) و عوامل وابسته به بیمار (بیماران با مشکلات عروقی وخونی).

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید